Meer oor Ons

Om omgewings te skep waar mense aangemoedig en toegerus word om intimiteit met God te beleef ongeag die 'pathway' waarmee hy/sy tuis voel, gemeenskap met die binnekringe van
Dei Gratia te beleef, en ongekende genade na buitestaanders te neem.
By die groepe verander die groot kerk ervaring na ‘n klein, hegte gemeenskap ervaring en dit begin hier. Ons het die volgende omgewings geskep om jou te help "connect" met mense wat in dieselfde seisoen van die lewe as waarin jy is, te journey.
Jonk of oud, enkel, getroud, of geskei, ons het 'n plek vir jou om aan te sluit en te groei.

Selekteer onderstaande 'TABS' vir meer inligting

Dei Gratia is gebore as ‘n onafhanklike kerk met eie waardes en eie identiteit. Dei Gratia beteken deur God se genade in Latyn en ons droom om mense saam met ons te neem op 'n journey van genade waar hulle lewens verander kan word na die volle potensiaal wat die Woord van God aan ons voorhou.

Die mandaat in Jesaja 61:1-7 aan ons gee. Om die mandaat na die gemeenskap te kan bring, wil ons 'n kerk wees waar mense met seer, vasgevang in sonde, depressief, verward, en dalk stukkend is, 'n plek kan vind waar hulle genade, liefde, aanmoediging, hoop, hulp, vergifnis en onvoorwaardelike aanvaarding kan vind.

Dei Gratia is ook 'n plek waar die mense wat bloot geestelik vorentoe wil beweeg of 'n plek soek om vanuit verskillende kerklike agtergronde, die Here saam te dien, 'n tuiste sal vind. Met soveel sterk en goeie Bybel verkondigende kerke in Pretoria is ons aandag dan direk gerig op kerklose en kerklos mense en mense wat die passie het om uit te reik na hierdie mense.
Ons glo dat Dei Gratia 'n relevante Nuwe Testamentiese Kerk moet wees, gebasseer op die model gevind in Handelinge 2 met Jes 61:1-7 as mandaat.

Ons streef daarna om die volle waarheid van die Skrif, relevant vir vandag se mens en sy behoeftes, eietyds te verkondig. Ons glo dat Jesus gekom het om hierdie mandaat te verwesenlik en dat, deur Sy kruisdood, alle mense daaraan deel te kan hê.

Met Christus se verlossingswerk in ons harte is ons daartoe verbind om die mense wat ver van God is, te bereik; die wat seer het, op te tel en die wat reeds met Hom journey, toe te rus en te begelei op hulle geestelike pad, en om ongekende genade in die gebroke wêreld los te laat deur mense wat dit leer ken het, en dit verstaan

Kom vind jou plek!

Dei Gratia is ‘n gemeente wat iets verstaan ... Omtrent die mooi wat uit gebrokenheid herskep kan word as die mens met God en sy genade ontmoet. Ons glo dat elke mens dit op persoonlike vlak kan beleef. Ons sien hoe God uit ons gebrokenheid, iets skoon, nuut en kosbaar kan maak. Ons beleef dat gebroke mense wat saam hulle lewens deel, iets heel en mooi kan word deur God se genade.

Die pad van die gemeenskap van Dei Gratia is vol van mense met stories van opstaan uit gebrokenheid: dit begin by die leiers en dis daar waar hierdie droom van ‘n plek, ‘n ruimte waar jy kan kom soos jy is, gebore is. Stories van mense wat hulle gebrokenheid omhels en streef na heelheid in hulle verhouding met die Here, met mekaar en hulle gemeenskap. Mense wat groei in intimiteit met dié naby hulle en passievol is om 'n verskil in ander gebroke lewens en stelsels te maak. Dit is die natuurlike reaksie op genade!

Iemand het eenkeer gesê: “Redemption means that out of our greatest pain, can come our most profound personal mission in life.”

Ons verstaan dat God in die gelowige woon, maar weet ook dat elke mens hunker na God en ‘n plek om Hom te ontmoet vanaf die skepping. 1 Kor 3:16 (NLV) leer ons: “Besef julle nie dat julle almal saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle as sy tempel woon nie?”

Waardesisteme waarbinne ons beweeg:

Ons glo dat die openbaring van Genade uit die Woord van God die dryfveer is vir transformasie in individue se lewens, sowel as in die kerk. Dit sluit die konsep van leer om te verander in. (Romeine 12:7; 2 Timoteus 3:16-17; Jakobus 1:23-25)

Ons glo dat verlore mense vir God belangrik is en daarom is hulle ook vir Dei Gratia belangrik. Dit sluit die konsep van evangelisasie deur verhoudings en evangelisasie as ‘n proses in. Mense sal met genade en onvoorwaardelike liefde ontvang en hanteer word. (Lukas 5: 30-32; Lukas 15; Matteus 18:14)

Ons glo dat die kerkkultuur toepaslik moet wees terwyl dit dogmaties suiwer bly. Ons sal sensitief wees teenoor ons kultuur in terme van ons fasiliteite, gedrukte materiaal asook in die gebruik van die kunste en ander mediums. (1 Korintiërs 9:19-23)

Ons glo dat die volgelinge van Christus geloofwaardig en betroubaar moet wees en moet hunker na voortdurende groei. Dit sluit persoonlike geloofwaardigheid, karakter en heelheid in. (Efesiërs 4:25-26; Hebreërs 12:1; Filippense 1:6)

Ons glo dat die kerk as ‘n eensgesinde gemeenskap van diensknegte moet funksioneer waarin elke man en vrou met rentmeesterskap hul geestelike gawes uitleef. Dit sluit eensgesindheid, diensbaarheid, geestelike gawes en bedienings-roeping in. (1 Korintiërs 12 en 14; Romeine 12; Efesiërs 4; Psalm 133:1)

Ons glo dat liefde gedrewe verhoudings die basis moet wees van elke faset van die kerklike lewe. Dit sluit liefde-gedrewe bediening in groepe en verhoudings bou met ander in. (1 Korintiërs 13; Nehemia 3; Lukas 10:1; Johannes 13: 34-35)

Ons glo dat lewensverandering makliker in ‘n gemeenskap plaasvind. Dit sluit die konsepte van dissipelskap, kwesbaarheid (vulnerability) en verantwoordbaarheid (accountability) in. (Lukas 6; 12-13; Handelinge 2: 44-4)

Ons glo dat voortreflikheid God eer en mense inspireer. Dit sluit die beginsels van waardebepaling, kritiese oorweging, intensiteit en uitnemendheid in. (Kolossense 3:17, Maleagi 1:6-14; Spreuke 27:17)

Ons glo dat kerke gelei moet word deur mense wat die gawe van leierskap besit. Dit sluit die beginsels van bemagtiging, dienskneg-leierskap, strategiese fokus en vasberadenheid in. (Nehemia 1-2; Romeine 12:8; Handelinge 6:2-5)

Ons glo dat dit normaal is vir elke gelowige om na volle toewyding aan Christus en Sy saak te streef. Dit sluit die beginsels van dissipelskap, diensbaarheid en die nastrewing van die doelwitte van die Koninkryk van God in. (1 Konings 11:4; Filippense 2: 1-11; 2 Korintiërs 8:7)

Waar staan ons Denominasioneel?

Ons as gemeente verstaan dat talle kerke binne denominasie funksioneer. Ons eer die liggaam van Christus wat binne en buite denominasie funksioneer. Ons isoleer ons nie van die groepe nie en put en leer uit die erfenis van beide groepe en streef daarna om 'n relevante Bybels verantwoordbare kerk te wees sonder om deur kerklike dogma gedryf te word. Vir ons staan die inhoud en die aanspraak van die Skrif bloot net verhewe bo enige vorm van dogma en kerklike tradisie. Dus is die eerste vraag wanneer ons na dinge kyk: “Waar staan dit in die Skrif?”

Ons glo dat die impak van ons benadering duisende se lewens gaan raak en mense weer sal oprig na dit wat hulle behoort te wees.

'n Paar verduidelikende opmerkings oor die term “post-denomineel”:
Ons is nie anti-denomineel nie. Die grootste deel van die liggaam van Christus funksioneer binne denominele verband. Ons eer die liggaam van Christus binne denominasies, terwyl ons tog ook sien dat daar ruimte is vir groei buite denominele verband. (Ons glo dus nie soos sommige dat denominele strukture noodwendig verkeerd of boos is nie.)

Ons is nie primêr denomineel nie. Ons wil nie 'n nuwe denominasie stig nie. Ons is 'n plaaslike gemeente wat met ander eendersdenkende gemeentes binne en buite denominasies wil assosieer op verhoudingsvlak.

Ons is nie interdenomineel nie. Ons beoog nie om alle leerstellinge en bedieningsfilosofieë van verskillende denominasies te akkommodeer en te beoefen nie. Ons posisioneer ons dogmaties gefundeer op die boodskap van genade.

Ons is nie non-denomineel nie. Ons distansieer ons nie van die invloede vanuit ons denominele kerklike erfenis nie. Ons isoleer ons ook nie van die denominele wêreld ten opsigte van ontwikkelinge en verhoudings nie.

Ons beskou onsself as post-denomineel. Ons put uit die ryk erfenis van die Kerk in die geheel en poog om effektief Kerk van Christus te wees in 'n post-moderne wêreld. Ons raak as't ware vasser aan die Kerk in die breë terwyl ons tog ons primêre identiteit nie aan een denominasie wil koppel nie. Ons poog om innoverend en kreatief te ontwikkel terwyl ons tog probeer om verlore skatte uit ons wortels te behou en nog ander wat verlore geraak het, terug te vind.

Ons is dus gewortel in die Skrif met ‘n kinderlike uitgangspunt: “Ons dogma word bepaal deur die Skrif en nie deur die geskiedenis en oorlewering nie.”

Mag jy genade beleef in jou journey.

Kinder / Ouer Toewyding
Alhoewel ons kindertoewyding as ‘n Bybelse gebruik sien, is dit nie ‘n sakrament nie.
Kindertoewyding is wanneer ons as ouer/s ‘n publieke verklaring maak dat ons God se hulp nodig het om ons kinders groot te maak en op te voed met dissipline en teregwysing wat die die Here se goedkeuring wegdra. (Efesiërs 6:4 [NLV]).
Ons sien iets hiervan wanneer die mense hulle kinders na Jesus bring, sodat Hy hulle die hande kan oplê en vir hulle bid. (Matteus 19:13-15[NLV]).

Hierdie is 'n publieke verbintenis voor God en die gemeente dat die ouers hulle bes gaan doen met die hulp van die Heilige Gees, om die kind só op te voed dat hy/sy ook navolgers van Christus sal wil wees. Ouers kies om hulleself en hulle kinders aan die Here toe te wy, want hulle begeer om die kind in die genade van die Here groot te maak. 'n Wonder en 'n voorreg, maar ook ‘n groot verantwoordelikheid. Tydens die gebeurtenis van kinder/ouer toewyding kom staan ouers voor God en verbind hulself om 'n nalatenskap van 'n geestelike voorbeeld vir die kind te skep. Dit is ook 'n verbintenis om as ouers te doen wat Hy van ons verwag. Ons bely dat ons in 'n verbintenis met God en Sy Woord wil leef en ons kinders met Sy liefde en genade groot te maak.

Dis dan tyd om soos Josua uit te roep: Jos 24:15 “...maar ek en my huis, ons sal die Here dien...”

As verteenwoordigers van Jesus op die aarde kan ons ook vir die ouers en hulle kinders hande oplê, bid en vra dat die Here hulle sal help met hierdie groot taak.
God plaas mense en plekke op die kind se pad…
…om die ouer te help om die kind geestelik te versorg. Een van die eerste stappe is om publiek te bely dat ek die Liggaam van Christus (die gemeente) nodig het om dit te kan doen.

Ons doop nie kinders omdat ons glo dat die persoon eers self tot geloof in Christus moet kom voordat dit op die Bybelse manier kan plaasvind.

Die Doop
Die doop deur middel van onderdompeling
Die doop simboliseer die dood, begrafnis en opstanding van Jesus. Die doop is ‘n publieke verklaring dat jy Jesus Christus as jou persoonlike Verlosser aangeneem het. Jy word nie gered deur die doop nie. Dit is ‘n bekendmaking aan die wêreld dat jy reeds gered is. Die doop is nie ‘n voorvereiste vir saligheid nie, maar is wel ‘n Bybelse opdrag. Die doop verklaar jou liefde en gehoorsaamheid aan Christus. Die doop is ‘n gebeurtenis wat ‘n gelowige ondergaan as ‘n stap van gehoorsaamheid en ook as ‘n simboliese getuienis van sy vereenselwiging met Jesus Christus en sy missie op aarde.
Gaan dan, maak al die nasies My dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matt 28:19

Wat is die Betekenis van die Doop?

1. Die doop illustreer die begrafnis en opstanding van Christus.
“Die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het, en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die Skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat Hy begrawe is en God Hom op die derde dag opgewek het, soos in die Skrif staan.” – 1 Kor 15: 3-4

“Toe julle gedoop is, is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle één is met Hom is julle ook saam met Hom opgewek. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. En dit is hierdie selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het!” Kol 2:12
Baptism suggests an ending and a new beginning. Immersion especially dramatizes this: a person is buried under the water – signifying the end of his or her old life – and then rises up out of the water – signifying the beginning of his new life as a disciple. – Brian McLaren

2. Die Doop illustreer my nuwe lewe as ‘n Christen.
“Daarom – iemand wat één is met Christus, is ‘n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” 2 Kor 5:17
“Deur die doop is ons saam met Hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus wat deur ‘n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook ‘n totaal nuwe lewe leef!” – Rom 6:4

Die Nagmaal
Nagmaal is nie gekoppel aan jou lidmaatskap van 'n kerk nie, maar aan jou verhouding met die Here.
Die Nagmaal is een van die twee sakramente wat Jesus ingestel het en ons ag die gebruik van die Nagmaal hoog.

WAT BIED ONS JOU?

Ons skep die plek en geleentheid om jou te bedien, en vir jou om te dien.

Vanaf ons Kids tot by ons Seniors, kan jy deel wees van dinamiese bedieninge, waar jou lewe deur genade geraak sal word en waar jy ander se lewens met genade raak.

Kinderstad

Place Holder


Kinderstad
is ons Kinderbediening waar 'n ruimte geskep word vir kinders om God te leer ken, hulle self as geestelike wese te ontdek en met Hom te begin journey.
Dit word aangebied tydens die byeenkoms op 'n Sondagoggend om 09:00
Hoe lyk die Kind-Journey in die Kinderstad?
Oudedom spesifieke groepe - Jy registreer jou kind by die betrokke groep waarby jou kind volgens ouderdom of graad moet wees.
• Verwelkoming
• Lof en aanbidding
• Storieverteller/DVD, aanbieding/drama
• Praktiese toepassing van les in kleingroepe
• Vers om te onthou
• Ons stuur vir jou van tyd tot tyd vrae om met die kind te bespreek,
sodat julle saam ‘n geestelike gesprek kan voer en sodat die Woord by die kind ingeskerp kan word.

Genadeland - babas en peuters
Uhambuland - Kleuters tot gr R
Zoe - 6jr tot Gr 3
Jam - Gr 4 tot gr 7

Place Holder

Genadeland - “Babas” tot 3jr

Vir die ouers met babas en woelige peuters is daar 'n plek waar
die kinders kan speel en ouers die byeenkoms geniet
sonder om bekommerd te wees dat jou kind ander sal steur
omdat hulle woelig is.
Daar speelgoed vir die kids om op te speel

Place Holder

Uhambuland - Zoeloe vir ek stap saam jou - kleuter tot graad ‘R’

Waarde-kweking:
God het my LIEF & die Konsep van genade
God het my GEMAAK - ek het waarde
Jesus wil vir ewig my vriend wees – onvoorwaardelike liefde van God 

Place Holder

ZoëGrieks vir Lewe - 6jr – Gr 3

Waarde kweking:
Ek staan in verhouding met ander (vriende, onderwysers, ouers)
Ek is gemaak met ‘n doel – ek bestaan nie net nie
Jesus wil saam my hierdie lewe aanpak en my help

Place Holder

JAMJesus and me - Gr 4 – Gr 7

Voordat kinders aanbeweeg na Tienerfase,
wil ons seker maak dat die volgende 3 dinge insink:

Waarde kweking:
Ek moet wyse keuses maak
Ek kan God vertrou maak nie saak wat nie
Ek moet ander behandel soos wat ek graag behandel wil word 

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Cloud, Github Pages. Don't be a hostage to just one platform or service provider.

Just drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.

Tieners, Jongmense en Seniors

By Dei Gratia skep ons die plek en geleentheid om jou te bedien en vir jou om te dien
Vanaf Tieners tot by ons Seniors kan jy deel wees van 'n dinamiese bediening waar jou lewe deur genade geraak sal word en waar jy ander se lewens met GENADE raak.
Hierdie groepe is ouderdom gerig.

Tieners - Gr 8 tot Gr 12
Jong mense - Studente en Jongmense tot 25jr

Selekteer onderstaande 'Tabs' vir meer inligting ivm onderskeie groepe

Place Holder


Tieners - Pulse

 Die Hartklop van Genade
Vir Ons Tieners: - Gr 8 - Gr12 - Sondae 09:00


Om ‘n saamwees te skep waar jongmense leer hoe om hul gawes in ons wêreld te gebruik, om genade uit te dra en met ander te connect. Die PULSE span medewerkers JOURNEY ‘n pad van genade saam met ons jongmense. Die PULSE span medewerkers is kreatief en hou van dink ‘uit die boks’ om sodoende interessante leer- en leefervaringe vir ons tieners te bied wat hulle begelei tot volwassenheid. Die PULSE byeenkomste is opwindend en fun!
Daar word ook vir hulle kampe en sosiale byeenkomste gereël. 

Place Holder


Young-Adults - Grace Anatomy 

Jongmense, Skoolverlaters en Studente - 18jr tot 30


By Grace Anatomy word vir die student en jong volwassenes ‘n spasie geskep om saam die Here te beleef, met ander te sosialiseer en te leer om diensbaar te wees op alle vlakke in die wêreld en die kerk.
Sondae 17:00 by die Kerkkantoor

Place Holder

Super Seniors 60+


Super Seniors is vir al ons lede wat bo 60 is, ‘n ondersteuningsgroep.

Die lede van Super Seniors kom elke 1ste en 3de Woensdag van die maand om 10:00 by die
Kerkkantoor - Boylestraat 12, Pierre van Ryneveld bymekaar.

Hier kuier en praat hulle oor verskillende onderwerpe en gee aan mekaar ondersteuning.

ONS JOURNEY SAAM MET JOU

Ons fokus tans op gebed, berading -geestelike en -huwelik, siekte pastoraat en om jou toe rus.
Wholeness, Gebed, Reach, Life Groups

Selekteer onderstaande 'Tabs' vir meer inligting ivm onderskeie groepe

 

Wholeness


Wholeness
 — Ons Journey saam met jou
Hulp op Jou journey - Berading en Hulp


"Beloved, I pray that you may prosper in every way and [that your body] may keep well, even as [I know] your soul keeps well and prospers. " (3 John 2, AMP)

Ons glo dat God persoonlik by elke mens betrokke is om ons heel te maak sodat ons 'n lewe kan leef waarin ons saam met Hom besig is met Sy groot missie op aarde. Die pastorale sorg in Dei Gratia Gemeente is daardie bediening wat veral fokus op die behoefte van mense vanuit hulle gebrokenheid en lewenskrisisse.

 

Gebed


Gebesversoeke


 Die gebedsaksie van die gemeente funsksioneer deur die volhardende gebed van ‘n klompie gelowiges wat dit sien as hulle gawe. Almal in die gemeente bid natuurlik, maar hierdie groepie het dit hulle taak gemaak om deurlopend vir die gemeente en ander se behoeftes in te tree.

Jy kan versoeke vertroulik epos na: gebed@dei-gratia.org.za of
voltooi ons gebedsversoek vorm

Enigeen wat die gawe het of geroepe voel om in gebed in tree vir die gemeente en vir aktuele sake is welkom om aan te sluit.  

 

Reach


Reach
 — maak ons wêreld bewus van Christus se genade vir almal.


Díe groep mede-werkers reik uit na mense in ons wêreld deur hulle lewens aan te raak met liefde, projekte en genade. Die dade, projekte en verskeidenheid van aksies in ons plaaslike gemeenskappe, sowel as die opbouende en motiverende gesprekke deur die REACH spanlede is alles daarop gerig om God se genade te weerspieël en mense op te hef.

 

Life Groups


Life Groups
— Verskeie klein groep geleenthede


Manne Netwerk
Is ‘n belangegroep vir die manne. Die manne kom met tye saam om te gesels oor relevante onderwerpe van manwees.  

Vroue Netwerk
 Is ‘n belangegroep waar vroue bymekaarkom tydens ‘n heerlike damesbyeenkoms en gesels oor relevante onderwerpe van vrouwees.

Khuluma
Khuluma kom van die Zoeloe woord vir “ons praat saam
Opleiding en lewensverryking sal deurgaans plaasvind. Die doel hiervan is om deur middel van spesifieke "life-skill" onderwerpe die lede toe te rus. Dit word aangebied op ons Khuluma-aande op 'n Sondag of as 'n naweek kursus.

WAAR KAN EK BETROKKE RAAK?

Bedieningdgeleenthede
As jy iewers in 'n bediening wil betrokke raak kan jy by die leier van enige van die bogenoemde groepe aanmeld.

HIER OM TE DIEN handhaaf ‘n hoë standard van uitnemendheid op ons geboue, bates en algemene beeld na buite. Die HIER OM TE DIEN span medewerkers is verantwoordelik vir die instandhouding, voorbereiding en versorging van die bymekaarkom plekke.

Skep ‘n EG, ONWEERSTAANBARE, ERVARING VAN KERKWEES. Die WELKOMSPAN skep die eerste indruk van Dei Gratia deur mense hartelik te verwelkom; die span is ingestel op mense se gemak, gesels graag en toon opregte vriendelikheid teenoor almal. Verder is hulle ook verantwoordelik vir alle fasette van gasvryheid by elke byeenkoms en hanteer ook alle navrae en voorstelle.

TEGNIESE KUNSTE span gebruik hulle vaardighede om die BELEWENISSPAN en die kultuurargitek te help om met al die elektroniese, klank-, beligting- en media komponente die boodskap en belewenis oor te dra.

Die medewerkers gebruik hul tegniese-, digitale- en elektroniese kennis en opleiding om ons mense te dien deur die boodskap treffend te maak. Die TEGNIESE KUNSTE span is verantwoordelik vir alle tegniese bystand wat benodig word in terme van klank, beligting en visuele aspekte vir alle vertonings, byeenkomste, jeugaktiwiteite, opleiding- /inligtingsessies, vergaderings, begrafnisse, dvd/cd opnames, webuitsendings/podgooie media, web, You Version, Facebook, Instagram en Twitter.

Die BELEWENIS-SPAN werk saam aan die skep van die byeenkoms op kreatiewe wyse, binne die spiritualiteit van ons gemeente.

Die BELEWENIS-SPAN werk saam met die kultuurargitek, sowel as die tegniese kunste span om seker te maak dat die boodskap van die byeenkoms op verskillende maniere aan ons mense oorgedra word om later weer maklik herroep te kan word. Die elemente van “BELEWENIS” ondersteun die boodskap wat oorgedra word.

MAANDPROGRAM

Junie 2019

Adres:
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Posadres:
Dei Gratia
Posbus 60681
Pierre van Ryneveld
0045

Kontak Besonderhede:

Epos: admin@dei-gratia.org.za
Sel: 079 785 3581

Kantoor: 
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Bankbesonderhede:

Bank: First National Bank
Tipe: Tjek
Rek No. 6238 0746 374
Takkode: 250 655