Meer oor Ons


Oos doel is om omgewings te skep waar mense aangemoedig en toegerus word om intimiteit met God te beleef ongeag die 'pathway' waarmee hy/sy tuis voel, gemeenskap met die binnekringe van Dei Gratia te beleef, en ongekende genade na buitestaanders te neem. 
By die groepe verander die groot kerk ervaring na ‘n klein, hegte gemeenskap ervaring en dit begin hier. Ons het die volgende omgewings geskep om jou te help "connect" met mense wat in dieselfde seisoen van die lewe as waarin jy is, te journey.
Jonk of oud, enkel, getroud, of geskei, ons het 'n plek vir jou om aan te sluit en te groei.
Ons stap saam met jou op jou journey en ons is daar vir jou met hulp en ondersteuning en gebed.
Selekteer onderstaande 'TABS' vir meer inligting

Gebed is die grondslag van ons geestelike beweging en bewustheid van God en Sy leiding in Dei Gratia. Die gebedsaksie van die gemeente funksioneer as ‘n spesifieke groep wat volhardende gebed sien as hulle gawe. Almal bid natuurlik, maar hierdie groep maak dit hulle taak om deurlopend vir die gemeente en ander se behoeftes in te tree.

GEMEENTE GEBEDS ONDERSTEUNING
Die onmiddelike gebed vir enige versoek wat op enige manier by die leierskap uitkom
Persoonlike kontak indien nodig en opvolg
Terugvoer aan gebedspan
Getuienis na gemeente indien toestemming verleen word
BEDIENING ONDERSTEUNING
Gebed vir die verskillende bedieninge en die verskillende events wat deur die bedieninge plaasvind volgens kalender
Gebed tydens die event en aanbiedinginge 
LEIERSKAP ONDERTEUNING
Gebed vir die verskillende leiergroepe in die gemeente
Gebedsondersteuning tydens bediening aanbieding
Gebedsonderteuning tydens swaarkry tye van verskillende leiers
GEBEDS EVENTS
Gebeds events tydens primêre gebeurtenisse in gemeente
Opleiding in gebedsonderteuning
Gebeds-events tydens kritiese aanbiedinge

Die gemeente kan versoeke na die epos gebed@dei-gratia.org.za, of gebedsleier whatsapp en by gebedskruis tydens die byeenkomste kommunikeer.

Dei Gratia is gebore as ‘n onafhanklike kerk met eie waardes en eie identiteit. Dei Gratia beteken deur God se genade in Latyn en ons droom om mense saam met ons te neem op 'n journey van genade waar hulle lewens verander kan word na die volle potensiaal wat die Woord van God aan ons voorhou.

Die mandaat in Jesaja 61:1-7 aan ons gee. Om die mandaat na die gemeenskap te kan bring, wil ons 'n kerk wees waar mense met seer, vasgevang in sonde, depressief, verward, en dalk stukkend is, 'n plek kan vind waar hulle genade, liefde, aanmoediging, hoop, hulp, vergifnis en onvoorwaardelike aanvaarding kan vind.

Dei Gratia is ook 'n plek waar die mense wat bloot geestelik vorentoe wil beweeg of 'n plek soek om vanuit verskillende kerklike agtergronde, die Here saam te dien, 'n tuiste sal vind. Met soveel sterk en goeie Bybel verkondigende kerke in Pretoria is ons aandag dan direk gerig op kerklose en kerklos mense en mense wat die passie het om uit te reik na hierdie mense.
Ons glo dat Dei Gratia 'n relevante Nuwe Testamentiese Kerk moet wees, gebasseer op die model gevind in Handelinge 2 met Jes 61:1-7 as mandaat.

Ons streef daarna om die volle waarheid van die Skrif, relevant vir vandag se mens en sy behoeftes, eietyds te verkondig. Ons glo dat Jesus gekom het om hierdie mandaat te verwesenlik en dat, deur Sy kruisdood, alle mense daaraan deel te kan hê.

Met Christus se verlossingswerk in ons harte is ons daartoe verbind om die mense wat ver van God is, te bereik; die wat seer het, op te tel en die wat reeds met Hom journey, toe te rus en te begelei op hulle geestelike pad, en om ongekende genade in die gebroke wêreld los te laat deur mense wat dit leer ken het, en dit verstaan

Kom vind jou plek!

Dei Gratia is ‘n gemeente wat iets verstaan ... Omtrent die mooi wat uit gebrokenheid herskep kan word as die mens met God en sy genade ontmoet. Ons glo dat elke mens dit op persoonlike vlak kan beleef. Ons sien hoe God uit ons gebrokenheid, iets skoon, nuut en kosbaar kan maak. Ons beleef dat gebroke mense wat saam hulle lewens deel, iets heel en mooi kan word deur God se genade.

Die pad van die gemeenskap van Dei Gratia is vol van mense met stories van opstaan uit gebrokenheid: dit begin by die leiers en dis daar waar hierdie droom van ‘n plek, ‘n ruimte waar jy kan kom soos jy is, gebore is. Stories van mense wat hulle gebrokenheid omhels en streef na heelheid in hulle verhouding met die Here, met mekaar en hulle gemeenskap. Mense wat groei in intimiteit met dié naby hulle en passievol is om 'n verskil in ander gebroke lewens en stelsels te maak. Dit is die natuurlike reaksie op genade!

Iemand het eenkeer gesê: “Redemption means that out of our greatest pain, can come our most profound personal mission in life.”

Ons verstaan dat God in die gelowige woon, maar weet ook dat elke mens hunker na God en ‘n plek om Hom te ontmoet vanaf die skepping. 1 Kor 3:16 (NLV) leer ons: “Besef julle nie dat julle almal saam die tempel van God uitmaak en dat die Gees van God in julle as sy tempel woon nie?”

Waardesisteme waarbinne ons beweeg:

Ons glo dat die openbaring van Genade uit die Woord van God die dryfveer is vir transformasie in individue se lewens, sowel as in die kerk. Dit sluit die konsep van leer om te verander in. (Romeine 12:7; 2 Timoteus 3:16-17; Jakobus 1:23-25)

Ons glo dat verlore mense vir God belangrik is en daarom is hulle ook vir Dei Gratia belangrik. Dit sluit die konsep van evangelisasie deur verhoudings en evangelisasie as ‘n proses in. Mense sal met genade en onvoorwaardelike liefde ontvang en hanteer word. (Lukas 5: 30-32; Lukas 15; Matteus 18:14)

Ons glo dat die kerkkultuur toepaslik moet wees terwyl dit dogmaties suiwer bly. Ons sal sensitief wees teenoor ons kultuur in terme van ons fasiliteite, gedrukte materiaal asook in die gebruik van die kunste en ander mediums. (1 Korintiërs 9:19-23)

Ons glo dat die volgelinge van Christus geloofwaardig en betroubaar moet wees en moet hunker na voortdurende groei. Dit sluit persoonlike geloofwaardigheid, karakter en heelheid in. (Efesiërs 4:25-26; Hebreërs 12:1; Filippense 1:6)

Ons glo dat die kerk as ‘n eensgesinde gemeenskap van diensknegte moet funksioneer waarin elke man en vrou met rentmeesterskap hul geestelike gawes uitleef. Dit sluit eensgesindheid, diensbaarheid, geestelike gawes en bedienings-roeping in. (1 Korintiërs 12 en 14; Romeine 12; Efesiërs 4; Psalm 133:1)

Ons glo dat liefde gedrewe verhoudings die basis moet wees van elke faset van die kerklike lewe. Dit sluit liefde-gedrewe bediening in groepe en verhoudings bou met ander in. (1 Korintiërs 13; Nehemia 3; Lukas 10:1; Johannes 13: 34-35)

Ons glo dat lewensverandering makliker in ‘n gemeenskap plaasvind. Dit sluit die konsepte van dissipelskap, kwesbaarheid (vulnerability) en verantwoordbaarheid (accountability) in. (Lukas 6; 12-13; Handelinge 2: 44-4)

Ons glo dat voortreflikheid God eer en mense inspireer. Dit sluit die beginsels van waardebepaling, kritiese oorweging, intensiteit en uitnemendheid in. (Kolossense 3:17, Maleagi 1:6-14; Spreuke 27:17)

Ons glo dat kerke gelei moet word deur mense wat die gawe van leierskap besit. Dit sluit die beginsels van bemagtiging, dienskneg-leierskap, strategiese fokus en vasberadenheid in. (Nehemia 1-2; Romeine 12:8; Handelinge 6:2-5)

Ons glo dat dit normaal is vir elke gelowige om na volle toewyding aan Christus en Sy saak te streef. Dit sluit die beginsels van dissipelskap, diensbaarheid en die nastrewing van die doelwitte van die Koninkryk van God in. (1 Konings 11:4; Filippense 2: 1-11; 2 Korintiërs 8:7)

Waar staan ons Denominasioneel?

Ons as gemeente verstaan dat talle kerke binne denominasie funksioneer. Ons eer die liggaam van Christus wat binne en buite denominasie funksioneer. Ons isoleer ons nie van die groepe nie en put en leer uit die erfenis van beide groepe en streef daarna om 'n relevante Bybels verantwoordbare kerk te wees sonder om deur kerklike dogma gedryf te word. Vir ons staan die inhoud en die aanspraak van die Skrif bloot net verhewe bo enige vorm van dogma en kerklike tradisie. Dus is die eerste vraag wanneer ons na dinge kyk: “Waar staan dit in die Skrif?”

Ons glo dat die impak van ons benadering duisende se lewens gaan raak en mense weer sal oprig na dit wat hulle behoort te wees.

'n Paar verduidelikende opmerkings oor die term “post-denomineel”:
Ons is nie anti-denomineel nie. Die grootste deel van die liggaam van Christus funksioneer binne denominele verband. Ons eer die liggaam van Christus binne denominasies, terwyl ons tog ook sien dat daar ruimte is vir groei buite denominele verband. (Ons glo dus nie soos sommige dat denominele strukture noodwendig verkeerd of boos is nie.)

Ons is nie primêr denomineel nie. Ons wil nie 'n nuwe denominasie stig nie. Ons is 'n plaaslike gemeente wat met ander eendersdenkende gemeentes binne en buite denominasies wil assosieer op verhoudingsvlak.

Ons is nie interdenomineel nie. Ons beoog nie om alle leerstellinge en bedieningsfilosofieë van verskillende denominasies te akkommodeer en te beoefen nie. Ons posisioneer ons dogmaties gefundeer op die boodskap van genade.

Ons is nie non-denomineel nie. Ons distansieer ons nie van die invloede vanuit ons denominele kerklike erfenis nie. Ons isoleer ons ook nie van die denominele wêreld ten opsigte van ontwikkelinge en verhoudings nie.

Ons beskou onsself as post-denomineel. Ons put uit die ryk erfenis van die Kerk in die geheel en poog om effektief Kerk van Christus te wees in 'n post-moderne wêreld. Ons raak as't ware vasser aan die Kerk in die breë terwyl ons tog ons primêre identiteit nie aan een denominasie wil koppel nie. Ons poog om innoverend en kreatief te ontwikkel terwyl ons tog probeer om verlore skatte uit ons wortels te behou en nog ander wat verlore geraak het, terug te vind.

Ons is dus gewortel in die Skrif met ‘n kinderlike uitgangspunt: “Ons dogma word bepaal deur die Skrif en nie deur die geskiedenis en oorlewering nie.”

Mag jy genade beleef in jou journey.

Kinder / Ouer Toewyding
Alhoewel ons kindertoewyding as ‘n Bybelse gebruik sien, is dit nie ‘n sakrament nie.
Kindertoewyding is wanneer ons as ouer/s ‘n publieke verklaring maak dat ons God se hulp nodig het om ons kinders groot te maak en op te voed met dissipline en teregwysing wat die die Here se goedkeuring wegdra. (Efesiërs 6:4 [NLV]).
Ons sien iets hiervan wanneer die mense hulle kinders na Jesus bring, sodat Hy hulle die hande kan oplê en vir hulle bid. (Matteus 19:13-15[NLV]).

Hierdie is 'n publieke verbintenis voor God en die gemeente dat die ouers hulle bes gaan doen met die hulp van die Heilige Gees, om die kind só op te voed dat hy/sy ook navolgers van Christus sal wil wees. Ouers kies om hulleself en hulle kinders aan die Here toe te wy, want hulle begeer om die kind in die genade van die Here groot te maak. 'n Wonder en 'n voorreg, maar ook ‘n groot verantwoordelikheid. Tydens die gebeurtenis van kinder/ouer toewyding kom staan ouers voor God en verbind hulself om 'n nalatenskap van 'n geestelike voorbeeld vir die kind te skep. Dit is ook 'n verbintenis om as ouers te doen wat Hy van ons verwag. Ons bely dat ons in 'n verbintenis met God en Sy Woord wil leef en ons kinders met Sy liefde en genade groot te maak.

Dis dan tyd om soos Josua uit te roep: Jos 24:15 “...maar ek en my huis, ons sal die Here dien...”

As verteenwoordigers van Jesus op die aarde kan ons ook vir die ouers en hulle kinders hande oplê, bid en vra dat die Here hulle sal help met hierdie groot taak.
God plaas mense en plekke op die kind se pad…
…om die ouer te help om die kind geestelik te versorg. Een van die eerste stappe is om publiek te bely dat ek die Liggaam van Christus (die gemeente) nodig het om dit te kan doen.

Ons doop nie kinders omdat ons glo dat die persoon eers self tot geloof in Christus moet kom voordat dit op die Bybelse manier kan plaasvind.

Die Doop
Die doop deur middel van onderdompeling
Die doop simboliseer die dood, begrafnis en opstanding van Jesus. Die doop is ‘n publieke verklaring dat jy Jesus Christus as jou persoonlike Verlosser aangeneem het. Jy word nie gered deur die doop nie. Dit is ‘n bekendmaking aan die wêreld dat jy reeds gered is. Die doop is nie ‘n voorvereiste vir saligheid nie, maar is wel ‘n Bybelse opdrag. Die doop verklaar jou liefde en gehoorsaamheid aan Christus. Die doop is ‘n gebeurtenis wat ‘n gelowige ondergaan as ‘n stap van gehoorsaamheid en ook as ‘n simboliese getuienis van sy vereenselwiging met Jesus Christus en sy missie op aarde.
Gaan dan, maak al die nasies My dissipels, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Matt 28:19

Wat is die Betekenis van die Doop?

1. Die doop illustreer die begrafnis en opstanding van Christus.
“Die kern van die boodskap wat ek destyds aan julle deurgegee het, en wat ek weer van hulle voor my ontvang het, was dat Christus, soos in die Skrif staan, vir ons sondes gesterf het. Ook dat Hy begrawe is en God Hom op die derde dag opgewek het, soos in die Skrif staan.” – 1 Kor 15: 3-4

“Toe julle gedoop is, is julle saam met Christus begrawe. Omdat julle één is met Hom is julle ook saam met Hom opgewek. Julle geloof in die krag van God het dit moontlik gemaak. En dit is hierdie selfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het!” Kol 2:12
Baptism suggests an ending and a new beginning. Immersion especially dramatizes this: a person is buried under the water – signifying the end of his or her old life – and then rises up out of the water – signifying the beginning of his new life as a disciple. – Brian McLaren

2. Die Doop illustreer my nuwe lewe as ‘n Christen.
“Daarom – iemand wat één is met Christus, is ‘n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” 2 Kor 5:17
“Deur die doop is ons saam met Hom begrawe as mense wat deel in sy dood. En nou kan ons, net soos Christus wat deur ‘n heerlike magsdaad van die Vader opgewek is, ook ‘n totaal nuwe lewe leef!” – Rom 6:4

Die Nagmaal
Nagmaal is nie gekoppel aan jou lidmaatskap van 'n kerk nie, maar aan jou verhouding met die Here.
Die Nagmaal is een van die twee sakramente wat Jesus ingestel het en ons ag die gebruik van die Nagmaal hoog.

WAT BIED ONS JOU?

Ons Journey saam met jou
Ons skep die plek en geleentheid om jou te bedien, en vir jou om te dien.

Vanaf ons Kids tot by ons Seniors, kan jy deel wees van dinamiese bedieninge, waar jou lewe deur genade geraak sal word en waar jy ander se lewens met genade raak.

Kinders - Kinderstad

Place Holder


Ons Kinderbediening is 'n ruimte vir kinders om God te leer ken, hulle self as geestelike wese te ontdek, en met Hom te begin journey.
Die KINDERSTAD spanne bedien ons kinders en versorg hulle fisies, emosioneel en geestelik tydens ons byeenkomste. Die KINDERSTAD medewerkers neem die weeklikse boodskap en verwerk dit tot op kinderlike vlak
Dit word aangebied tydens die byeenkoms op 'n Sondagoggend om 09:30
Hoe lyk die Kind-Journey in die Kinderstad?
Oudedom spesifieke groepe - Jy registreer jou kind by die betrokke groep waarby jou kind volgens ouderdom of graad moet wees.
• Verwelkoming
• Lof en aanbidding
• Storieverteller/DVD, aanbieding/drama
• Praktiese toepassing van les in kleingroepe
• Vers om te onthou
• Ons stuur vir jou van tyd tot tyd vrae om met die kind te bespreek,
sodat julle saam ‘n geestelike gesprek kan voer en sodat die Woord by die kind ingeskerp kan word.

Genadeland - babas en peuters
Uhambuland - Kleuters tot gr R
Zoe - 6jr tot Gr 3
Jam - Gr 4 tot gr 7

Vir die week se aktiwiteite 'kliek hier"

Selekteer onderstaande 'TABS' vir meer inligting

Place Holder

Genadeland - “Babas” tot 3jr

Vir die ouers met babas en woelige peuters is daar 'n plek waar die byeenkoms lewendig vertoon word deur middel van ‘n grootskerm TV, sonder om bekommerd te wees dat die kinders ander sal steur omdat hulle woelig is. Daar is ‘n baba doek-omruilstasie en matte en speelgoed vir die kids om op te speel. 

Place Holder

Uhambuland - Zoeloe vir ek stap saam jou - kleuter tot graad ‘R’
Hier is ons weeklikse omgewing gestig spesiaal vir ons kinders (potty trained) tot en met voorskoolse ouderdoms-groepe.
Welkomspan
Skep ‘n veilige ontvangs en registrasie proses
Worship
‘n Aktiewe en betrokke (hands-on) benadering om voorskoolse kinders te leer. Baie spring, sing, dans en lag in elke ervaring!
Les inhoud – Waarde kweking:
God het my LIEF & die Konsep van genade
God het my GEMAAK - ek het waarde
Jesus wil vir ewig my vriend wees – onvoorwaardelike liefde van God
Kleingroepfasilitering
Die les word vasgelê en die kinders word gelei om die waarheid self te ontdek
Les aanbieding
Stories, Poppespel, DVD en Drama 

Place Holder

ZoëGrieks vir Lewe - 6jr – Gr 3
 Ons stap ‘n pad saam met die kinders, sodat hulle die basiese begrippe van kind, medemens en “kind van God” wees verstaan
Welkomspan
Skep ‘n veilige ontvangs en registrasie proses
Worship
‘n Aktiewe en betrokke (hands-on) benadering om kinders te leer. Baie spring, sing, dans en lag in elke ervaring!
Les aanbieding – Waarde kweking:
Verhoudings met ander (vriende, onderwysers, ouers)
Ek is gemaak met ‘n doel – ek bestaan nie net nie Jesus wil saam my hierdie lewe aanpak en my help
Kleingroepfasilitering
Die les word vasgelê en die kinders word gelei om die waarheid self te ontdek
Les aanbieding:
Stories, Poppespel, DVD en Drama 

Place Holder

JAMJesus and me - Gr 4 – Gr 7
By JAM glo ons dat die Bybel nooit vervelig kan wees nie.
Welkomspan
Skep ‘n veilige ontvangs en registrasie proses
Worship
‘n Aktiewe en betrokke (hands-on) benadering om kinders te leer. Baie spring, sing, dans en lag in elke ervaring!
Les aanbieding – Waarde kweking:
Verhoudings met ander (vriende, onderwysers, ouers)
Ek is gemaak met ‘n doel – ek bestaan nie net nie Jesus wil saam my hierdie lewe aanpak en my help
Kleingroepfasilitering
Die les word vasgelê en die kinders word gelei om die waarheid self te ontdek
Les aanbieding:
Stories, Poppespel, DVD en Drama 

Publish your website to a local drive, FTP or host on Amazon S3, Google Cloud, Github Pages. Don't be a hostage to just one platform or service provider.

Just drop the blocks into the page, edit content inline and publish - no technical skills required.


Ons JOURNEY SAAM

Spesialis groepe wat ingestel is op ouderdom, orienteering, spiritualiteit.
GROEP SPESIFIEKE BEDIENINGE skep die geleentheid om saam te journey en community te ervaar
Selekteer onderstaande 'TABS' vir meer inligting

Place Holder


Tieners - Pulse

 Die Hartklop van Genade
Vir Ons Tieners: - Gr 8 - Gr12 - Sondae 09:30


Om ‘n saamwees te skep waar jongmense leer hoe om hul gawes in ons wêreld te gebruik, om genade uit te dra en met ander te connect. Die PULSE span medewerkers JOURNEY ‘n pad van genade saam met ons jongmense
Die PULSE byeenkomste is opwindend en fun!
Daar word ook vir hulle kampe en sosiale byeenkomste gereël. 

Place Holder


Young-Adults - Grace Anatomy 

Jongmense, Skoolverlaters en Studente - 18jr tot 30


By Grace Anatomy word daar vir die student en jong volwassenes ‘n spasie geskep om saam die Here te beleef, met ander te sosialiseer en te leer om diensbaar te wees op alle vlakke in die wêreld en die kerk.

Place Holder

Super Seniors 60+


Super Seniors is vir al ons lede wat bo 60 is, ‘n ondersteuningsgroep. Die lede van Super Seniors kom soos per program bymekaar. Hier kuier en praat hulle oor verskillende onderwerpe en gee aan mekaar ondersteuning

Place Holder

30 Something


Die bedieningsgroep is ingestel om vir die 30 plus generasie met kinders ‘n platvorm vir interaksie te skep. Hier vind sosialisering plaas op informele vlak en dan ook behoefte spesifieke verreiking. 

Place Holder

Enkellopendes


Sosialisering en pret saam met ander enkellopendes.
.

Place Holder

Grace Life


Hierdie groepe werk op die konsep van selgroepe waar daar saam rondom die Woord gejourney word, lief en leed gedeel word en op gereelde basis bymekaar gekom word. 

Wholeness

Die WHOLENESS span dien deur mense by te staan wat deur trauma, skok, verlies en wat deur storms in die lewe geraak word.
 "Beloved, I pray that you may prosper in every way and [that your body] may keep well, even as [I know] your soul keeps well and prospers. "
(3 John 2, AMP)


Selekteer onderstaande 'TABS' vir meer inligting

Wholeness — Ons Journey saam met jou  met Berading en Hulp
Berading (geestelik & emosioneel)
Counsellor on call – noodlyn
Trauma Ontlonting

Grief share
Ondersteuningsgroep vir mense wat deur die trauma van dood geraak is
.

Divorce Care
Ondersteuninggroep vir mense wat deur egskeiding geraak word

Opleiding
Kursusse en Voorhuwelikseberading
MINDFULL MARRIAGES  -Ondersteuning van huwelike,
Hersaamgestelde gesiinne en Opleiding !

Life skills
Voorkomende opleiding enLewens vaardighede
Opleiding en voorkomende seminare vir eksterne en interne persone 

Herstel
‘n kursus van herstel dinamika om mense wat deur die lewe geraak is op die pad van herstel te begelei
Toerusting van lewens skills om weer tot samelewing toe te tree
Die ontdek van ‘n “nuwe normal” 

WAAR KAN EK BETROKKE RAAK?

Bedieningdgeleenthede
skep ‘n EG, ONWEERSTAANBARE, ERVARING VAN KERKWEES

As jy iewers in 'n bediening wil betrokke raak kan jy by die leier van enige van die bogenoemde groepe aanmeld, kontak die kantoor vir navrae of  stuur epos na info@dei-gratia.org.za

HIER OM TE DIEN

HIER-OM-TE-DIEN handhaaf ‘n hoë standaard van uitnemendheid met ons set-up tydens byeenkomste en aanbiedings. Die HIER-OM-TE-DIEN span medewerkers is verantwoordelik vir die voorbereiding, instandhouding en versorging van die plek van byeenkomste.

 - Setup
 - Instandhoudingsdiens
 - Gasvryheid [touch of grace]

 - Cup-a-grace
 - Spyseniering
- Gebeurlikheid

BELEWENIS

Die BELEWENISSPAN werk saam aan die skep van die byeenkoms op kreatiewe wyse, binne die spiritualiteit van ons gemeente.

 - Beleweniskultuur
 - Drama en Produksie
 - Worship - band en voorsangers
 - Dekor

TEGNIESE KUNSTE

 Die span gebruik hulle vaardighede om die BELEWENISSPAN en die kultuurargitek te help om met al die elektroniese, klank, beligting en media en sosiale media komponente die boodskap en belewenis oor te dra.

 - Web
 - Video
 - Sosiale media
 - Multi media
 - Klank
 - Beligting
 - IT

WELKOMSPAN

Die span skep die eerste indruk van Dei Gratia vanaf die parkering tot by die sitplek deur mense hartelik te verwelkom. Die span is ingestel op mense se gemaklikheid, en toon opregte vriendelikheid teenoor almal. Hulle is verantwoordelik vir alle fasette van gasvryheid by byeenkomste

 - Parkering
 - i-desk
 - Connect
 - Door keepers
 - Blokherders
 - Genadeland

Life Groups

Life Groups skep community deur verskillende informele en formele belangegroepe binne en buite die gemeente.
LIFE GROUPS skep die geleentheid om saam te journey en community te ervaar met dit wat jy in jou alledaagse lewe life is om te doen.

SAKE PERSONE  - Sakepersone wat saam wil netwerk, motiveer en inspirasie ontvangs
BIKERS – PAD, SOWEL AS OFF ROAD  - Breakfast runs, bediening en uitreike
CHEFFIES  - Saam kook en dit geniet om saam te eet en kuier en hul kookuns verfyn
FIETSRY  - ‘n Groep vir fietsryers – pad sowel as bergfiets

Inside-out

Bedienings events na binne die gemeente met die doel om ook mense buite die gemeente te bereik met relevante onderwerpe en temas.
Sosiale saamwees waartydens nuwe vriende met gelyksoortige belang in onderwerp ontmoet kan word
Temas wat relevant tot die nood of die behoeftes van die dag is, vir persoonlike verreiking en verhoudings verreiking 

KHULUMA
Khuluma beteken in Zoeloe ons praat saam
Gesprekke oor Aktuele onderwerpe en temas wat volwassenes raak
SPESIALE EVENTS
Sosiale/geestelike event wat ons eie mense sowel as buitestaanders kan verreik
Mobilisering van ons eie gemeente om mense te nooi na ‘n event
MANNE NETWERK
Saamwees van manne met ‘n tema
Mobilisering van ons eie manne om ander manne te raak
Gesprekke oor Aktuele onderwerpe en temas wat manne raak
VROUE NETWERK
Sosiale Saamwees van vroue met ‘n tema
Mobilisering van ons eie vroue om ander vroue te raak
Gesprekke oor Aktuele onderwerpe en temas wat vroue raak

Reach

REACH maak ons wêreld bewus van Christus se genade vir almal.. Die groep mede-werkers reik uit na mense in ons wêreld deur hulle lewens aan te raak met liefde en genade. Die dade, projekte en verskeidenheid van aksies in ons plaaslike gemeenskappe. REACH maak genade sigbaar na mense wat swaarkry toe.

GEVANGENIS
Uitreik aksie na mense in gevangenisse.
GENADE HANDE
Care – Interne hulp en begeleiding aan mense wat finansieel swaar kry
Lift– Spesifiek plakkerskamp opheffings projekte en ondersteuningsprojekte
GRACE REACH
Uitreik aksie na ander mense
EKSDERDE
Uitreik aksie na kerklose en kerk seergekryde mense 

Dei Gratia Bizz 

Dei Gratia se besigheidsnetwerk bied 'n geleentheid vir alle besigheidseienaars in die omgewing.
Ons kom die eerste Woensdag van elke maand, 7vm, by mekaar, en elke besigheidsverteenwoordiger kry die geleentheid om 'n kort voorlegging te lewer wat handel oor sy/haar besigheid. Die kern van die netwerk is dat ons mekaar leer ken en so ons mede besigheidseienaars kan ondersteun en aktief namens mekaar kan netwerk.  

Vir meer inligting oorDei-Gratia  Bizz  volg die link na  Dei Gratia Bizz se bladsye

MAANDPROGRAM

Junie

Adres:
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Posadres:
Dei Gratia
Posbus 60681
Pierre van Ryneveld
0045

Kontak Besonderhede:

Epos: admin@dei-gratia.org.za
Sel: 079 785 3581

Kantoor: 
Boylestraat 12
Pierre van Ryneveld
0157

Bankbesonderhede:

Bank: First National Bank
Tipe: Tjek
Rek No. 6238 0746 374
Takkode: 250 655