open source website maker

In Spore

40 Dae Reeks

Dagstukkies vir elke week

Mobirise

Week 1

Jy is VRY!

Dag 1 - JY IS DEEL VAN GOD SE PLAN VAN DIE BEGIN AF

Efes 1:5-6 [NLV] Deur wat Christus gedoen het, het God vooraf besluit om ons as sy kinders aan te neem. Hy het dit gedoen omdat dit is hoe Hy dit wou hê. Daarom prys ons God se grootheid. Deur sy Seun wat Hy liefhet, het Hy genade aan ons gegee.

Die hele saak rondom God se genade, geregtigheid wat vryspraak behels en die feit dat ons nou God se kinders kan wees, was nie ‘n noodplan van God. God het vooraf besluit om ons as Sy kinders aan te neem. Hy het geweet dat dit die prys van Sy Seun Jesus gaan kos. God se standaard was volmaaktheid. Totale geregtigheid om voor Hom te kan staan. Die wet kon dit nie doen nie, maar was bloot die rigtingwyser na die volmaakte en die verhouding wat sou volg.

Gal 3:24-25 [NLV] Voordat die geloof gekom het, is ons deur die wet bewaak. Ons was gevange gehou totdat God se plan van geloof geopenbaar sou word. 24 Die wet het ons soos 'n kinderopvoeder opgepas totdat Christus gekom het.

Ons is opgepas sodat ons deur te glo God se vryspraak kon ontvang. Die Afrikaanse Ou Vertaling sê dat die wet ons tugmeester na Christus was. Die wet het gesê dat ons vryspraak nodig het want ons is nie op God se standaard nie en dat ons dit nie self kan bereik nie.
Christus as Verlosser was God se plan om die mens van sy rebellie en sonde te verlos en ons uit te bring by die punt waar ons terugkeer na ons oorspronklike skeppingsdoel naamlik om totaal van God as Hemelse Vader afhanklik te leef. Dit is hoekom mense stry teen geregtigheid deur die geloof en die feit dat jy niks kan doen om jouself te red nie, want die mens wil steeds onafhanklik van God funksioneer.
God wou dit van die begin af so gehad het. Ons as Sy kinders, gehoorsaam en afhanklik van Hom. Nou deur die dood van Jesus is dit weer moontlik. Die prys van God se genade was duur, dit was Jesus se lewe en roep ons nou om in totale afhanklikheid op geloof staat te maak, op Sy regverdigmaking en Sy krag om daarin te leef en te wandel.

Gebed:
Vader, dankie dat ek deel van U plan was vanaf die begin. Dat kindskap en regverdigmaking deur die geloof die pad daarheen is. Ek verklaar vandag, dat ek glo dat Jesus die verhouding herstel het en my onskuld verklaar het deur vir my sonde te sterf. Ek dank U dat U my aangeneem het as U kind en leer my deur U genade om afhanklik van U te lewe.

Oordink:
Ek was deel van God se plan van die begin af.


The Apostle is hence telling us that inasmuch as sinners cannot be saved through their efforts, so we who have been regenerated likewise cannot be perfected through any righteous acts of our flesh. How vain do such righteous deeds continue to be!
Watchman Nee

Dag 2 – NET SOOS JY IS

Psalm 30:12 [NLV] U het my droefheid verander in 'n dans van vreugde. U het my rouklere weggeneem en my met vreugde geklee.

Onthou vandag dat jy ‘n gunsgenoot van God is vanweë Sy groot GENADE. Al is jou lewe tans deurmekaar en dalk ‘n gemors. Hy kan jou gemors vat en dit omswaai in iets pragtig en wonderlik. Kom soos jy is.

Ons wil elke keer terugkeer na werke en dan verloor ons tyd saam met God. Jy kan nie dit self doen nie, jy het die GENADE van God in jou lewe nodig! Dis net Hy wat van ‘n gemors ‘n getuienis kan maak. Baie mense sê te gereeld: laat ek net eers my lewe weer agtermekaar kry dan sal ek die Here dien, of vir die Here werk, of toelaat dat Hy my gebruik.
Jy is heilig, regverdig en skoon vanweë die feit dat jy gewas is deur die bloed van Jesus en nie vanweë jou goeie pogings nie. Niks meer en niks minder. Kom soos jy is na die Here. Hy is die bad. Hy sal jou skoon en heel maak. Hy sal rigting aan jou lewe gee. Hy sal jou losmaak van elke slegte gewoonte. Kom klim in die bad van Sy GENADE!
Onthou jy kan jouself nie heilig en aanvaarbaar maak vir God nie, dit is net die bloed van Jesus. Ek beleef die seën van die Here om een rede: die GENADE van God is oor my! Ek staan geregverdig voor God omdat ek GENADE gesmaak het toe ek my hart vir die Here oopgemaak het. Onthou die Here is te lief vir jou om jou te los soos jy is. Jy kan dus die verwagting hê dat jou lewe gaan verander en dinge gaan aangeraak word wat tans ‘n gemors is. Jy word deur Jesus geregverdig voor God geplaas en God seën jou vir wie jy in Christus is.

Gebed:
Here Jesus, U GENADE red die slegste van alle sondaars! Dankie dat U my ook red! Dankie dat ek kan kom soos ek is en weet U kan my lewe heeltemal verander. Ek weet dat U my lewe gaan raak op selfs die terreine waar ek tans dink dat dit ‘n gemors is. U bloed maak my regverdig en maak my heel en skoon. U onbeskryflike GENADE maak my vry van elke saak wat steeds in my lewe herhaal. U maak my gesond van elke siekte! U vul my hart met U vrede!

Oordink:
Niemand maak homself eers skoon voordat hy bad nie. Kom dus soos jy is na Jesus – die bad wat skoonmaak – net soos jy is!Grace isn't a little prayer you chant before receiving a meal.
It's a way to live. 

Dag 3 – JY IS NUUT – GLO DIT!

Fil 3:9 [AOV] ... in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met dié wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof ...

Die genade van God is nie iets wat jy voor kan werk nie, verdien of ‘n stel reëls voor nakom nie. Wanneer God na ons uitreik in ons meer onverdienstelike oomblik, besmet met sonde is dit GENADE.

In ons menswees verdien ons niks goed nie. Omdat ons die geregtigheid van God is deur Jesus se werk aan die kruis sal God ons seën en Sy guns laat ervaar. Ons aandeel is nie om te sukkel nie, maar om te glo. 

Ons moet begin glo in die volmaakte werk wat Jesus vir ons gedoen het. Ons is totaal geregverdig. Daar is geen sweempie van die verlede en van ons foute wat God teen ons hou nie. Hoe meer ons bewus is van ons geregtigheid, hoe meer sal ons God se onverdiende genade ervaar. 

Jy is wat jy oor jouself glo of wat jy mense en die vyand sal laat glo. Daar is nie een teks in die hele Nuwe Testament wat na die gelowige verwys as ‘n sondaar nie. Wanneer die aanslag van geestelike minderwaardigheid kom en die aanklaer jou vertel jy is nie waardig nie, maak jou geloof net weer opnuut vas in die werk wat Jesus vir jou gedoen het en wandel daarin. Die rede hoekom ons dit kan doen is omdat ons geregtigheid nie uit ons is maar vanuit God is en ons glo die Woord wat dit aan ons verklaar. 

Hierdie is ‘n journey van geloof. Die journey van geloof is om te veg teen die gedagtes en aanslae wat jou na werke wil vat en jou op jou mislukkings wil wys. Jy moet aanhou glo in die volmaakte werk wat Jesus vir ons gedoen het. Paulus was wetsgehoorsaam vers 6 van Fil 3 “Wat wetsgehoorsaamheid betref as metode om my saak met God reg te maak, was ek onberispelik!” maar hy het beleef dat dit nie sy saligheid kan bewerk nie en se: “Ja, om Christus Jesus, my Here, te ken is só wonderlik dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou.” Daar is net een pad. Jy moet glo dat jy vrygespreek is op grond van die werk wat Jesus aan die kruis gedoen het en dat Hy jou verhouding met God herstel het. Jy moet dit elke dag vasmaak in jou geloofslewe. 

Gebed:
Vader, dankie dat ek net hoef te glo. As ek faal hoef ek net te glo, as ek wen hoef ek net te glo! Dankie! 

Oordink:
Glo en fokus op jou geregtigheid deur God, daagliks! 


I'll walk with joy to know my debts are paid.

Dag 4 - GENADE – JY KAN STAP

Rom 2:4 [NAV] Besef jy nie dat God jou deur sy goedheid tot bekering wil lei nie?

Die feit dat ons by God se familie kon aansluit en kan deel in sy goedheid is alles net GENADE. God werk met ons deur Sy GENADE en gebruik dit wat in ons lewens aangaan om met ons te praat en Sy liefdevolle Vaderhart aan ons te openbaar self al is ons besig met ons eie paaie. Dit is nie God wat slegte goed op ons paaie bring nie, maar selfs in dit kom Hy en praat in liefde met ons en wil ons lewens raak deur Sy GENADE sodat ons kan omdraai en Hom kan dien.

God is lief vir jou ongeag van wie jy is en wat jy doen of gedoen het. Daarom is die vertrekpunt van ‘n verhouding met God nie waar jy tans is nie, ook nie waarvandaan jy kom nie maar dit is GENADE en GENADE alleen. Jy kan intimiteit met God beleef waar jy nou in jou journey met God is. Christenskap is ‘n intieme verhouding met ‘n liefdevolle GENADIGE God wat met jou ‘n pad wil loop. 

Die verandering in jou lewe begin as jy van Sy genade bewus word. Jou lewe begin van binne na buite verander en dinge wat pla val af. Dinge wat jou weerhou het om in vryheid te leef se mag word deur GENADE verbreek en jy kom agter dat dit net nie meer ‘n houvas op jou het nie. Onthou dit is nie Jesus plus nog bevryding en nog bande nie! Sy genade plaas jou op ‘n journey waar jy wen vanuit Sy liefde en krag wat in jou lewe werk. Jy het net nodig om daagliks bewus te begin lewe van Sy krag, genade en liefde wat in jou aan die werk is. 

Saligheid is nie ‘n stel reëls en ‘n leer van werke wat jou nader aan God bring en jou heilig maak nie. God het Christus deur Sy GENADE in ons plek laat sterf sodat ons nou vry kan leef, verander kan word, oor ons gebrokenheid kan kom en vry kan lewe. 

Gebed: 
Vader, dankie dat U ons nie ‘n stel reëls gegee het om na te kom nie, maar dat U ons geroep het tot ‘n liefdevolle verhouding met U. Ek wil U net beter leer ken elke dag en meer en meer bewus van U genade leer leef en daardeur verander word. Openbaar asseblief U hart en liefde aan my vandag, sodat ek elke uitdaging en versoeking in die krag van U genade met vertroue en boldness kan wen! 

Oordink: 
Dit is God se GENADE wat my lewe verander.


As gevolg van genade het God gekies om dit waarvan ons ‘n gemors gemaak het op te ruim.

Dag 5 - GENADE DIE GROOT GESKENK

Efes 2:8-9 [NLV] Dit is mos dié genade wat julle verlos het deurdat julle tot geloof gekom het. En julle verlossing kom nie uit julleself nie, maar is 'n gawe van God. 9 Dit is nie die gevolg van julle dade nie. Niemand kan daaroor grootpraat nie.

Baie mense sê dat hulle glo. Dit is noodsaaklik om te kyk wat jy glo. Om hierdie geskenk van God te kan ontvang moet jy sekere goed in jou lewe uitklaar:

  1. Verstaan dat jy jouself nie kan red nie.
  2. Verstaan dat jy ‘n verlosser nodig het.
  3. Jesus aanneem as jou verlosser en redder.
  4. Glo dat Hy in jou plek gesterf het en al jou sonde van jou af weggeneem het.
  5. Weet dat geen werke wat jy doen dit ooit kon bewerk nie.

Dit is wat die basis van jou geloof moet wees. Dan ontvang jy die ewige lewe en word jy geregverdig deur die afgehandelde werk van Jesus aan die kruis en staan jy voor God asof jy nooit sonde gedoen het nie. Die Woord leer ons dat Hy nooit weer aan jou sonde dink nie.

Moenie genade een kant toe skuif deur te dink jy kan jouself verbeter nie. As dit so was het Jesus verniet gesterf.
Gal 2:20 [NLV] Ek verwerp nie dié genade van God nie. As dit moontlik was om deur God vrygespreek te word deur die wet te onderhou, het Christus mos verniet gesterf!

Jy moet onthou dat jy nooit voor God kan gaan staan en spog dat jy iets gedoen het om jou saligheid te bewerk nie. Dis ‘n geskenk. 

Gebed: 
Vader, dankie dat Jesus die geskenk van om in die regte verhouding met U te staan vir my bewerk het deur Sy dood aan die kruis. Dankie dat ek niks hoef te doen om dit te verkry behalwe deur te glo nie. Dankie dat as ek glo, staan ek geregverdig voor U en beleef ek U guns, genade en seën op my lewe. 

Oordink: 
Genade is ‘n geskenk en jy kan dit nie verdien deur iets te doen nie. 


Our "safe place" is not where we live, it is in whom we live

Adres:

Laerskool Elarduspark
Alberton Straat 548,
Elarduspark

Kontak Besonderhede:

Epos: admin@dei-gratia.org.za
Sel: 079 785 3581
Kantoor: Spitfire Laan 64
Pierre van Ryneveld

Bankbesonderhede:


Bank: First National Bank
Tipe: Tjek
Rek No. 6238 0746 374
Takkode: 250 655